bangla-sydney
bangla-sydney.com
News and views of Bangladeshi community in Australia


Contact:


Shampa Bhattacharjee 9731 0187
Ashis Bhattacharjee  9731 0187
Prabir Maitra:    0402-236-769  
Dr. Samir Sarkar:   0418-413-740 
Sujit Das:      0402-961-449 
Prodip Roy Chowdhury: 0419-268-682
Uday Shankar Barua:  9626-7450 
Rajesh Saha:     0413-086-675 
Sanjib Mohajan Pintu: 0412-27-0295 
Pradip Sen:      0402-408-528
Chandan Saha:     9687-5627 
P.S. Chunnu:     0431-442-104 
Amiyangshu Dey:    0416-107-081 
Kartik Saha:     0421-312-723
Tapan Kundu:     0402-909-654 
Tushar Roy:      0413-045-133  
Theo (Sushil) Halder: 0413-687-768  
Kishore Das:     0408-230-737
Anjan Karmaker:    0431-700-034 
Bikash Dhar:     9587-5780 
Sovon Thakur:     0414-458-920 
Sandip Hor:      9642-3401 


Share on Facebook               Home Page             Published on: 6-Aug-2005

Coming Events: